Poems by James Wright/Ջեյմս Րայթի բանաստեղծությունները

To a Blossoming Pear Tree
 

Beautiful natural blossoms,
Pure delicate body,
You stand without trembling.
Little mist of fallen starlight,
Perfect, beyond my reach,
How I envy you.
For if you could only listen,
I would tell you something,
Something human.

An old man
Appeared to me once
In the unendurable snow.
He had a singe of white
Beard on his face.
He paused on a street in Minneapolis
And stroked my face.
Give it to me, he begged.
I’ll pay you anything.

I flinched.  Both terrified,
We slunk away,
Each in his own way dodging
The cruel darts of the cold.

Beautiful natural blossoms,
How could you possibly
Worry or bother or care
About the ashamed, hopeless
Old man?  He was so near death
He was willing to take
Any love he could get,
Even at the risk
Of some mocking policeman
Or some cute young wiseacre
Smashing his dentures,
Perhaps leading him on
To a dark place and there
Kicking him in his dead groin
Just for the fun of it.

Young tree, unburdened
By anything but your beautiful natural blossoms
And dew, the dark
Blood in my body drags me
Down with my brother.

Ծաղկած Տանձենին

Գեղեցիկ բնական ծաղիկներ,
Մաքուր նուրբ մարմին,
Կանգնում ես առանց դողալու:
Ընկած աստղային լույսի փոքր մառախուղ,
Կատարյալ, իմ հնարավորությունից վեր,
Ինչպես եմ նախանձում քեզ:
Քանզի եթե կարողանայիք միայն լսել,
Ես ձեզ մի բան կասեի,
Մարդկային մի բան:

Մի ծեր մարդ
Մի անգամ ինձ հայտնվեց
Անտանելի ձյան մեջ:
Նա ուներ սպիտակի գույն
Նրա դեմքին մորուք:
Նա դադար տվեց Մինեապոլիսի փողոցներից մեկում
Եվ շոյեց դեմքս:
Տվեք ինձ, – աղաչեց նա:
Ես ձեզ ամեն ինչ կվճարեմ:

Ես ցատկեցի: Երկուսն էլ սարսափած,
Մենք հեռացանք,
Յուրաքանչյուրն իր ճանապարհով խուսափեց
Ցրտի դաժան տեգերը:

Գեղեցիկ բնական ծաղիկներ,
Ինչպե՞ս կարող էիր
Անհանգստանալ կամ անհանգստացնել կամ հոգ տանել
Ամոթի, անհույսի մասին
Ծեր մարդ? Նա այնքան մոտ էր մահվան
Նա պատրաստ էր վերցնել
Ցանկացած սեր, որը նա կարող էր ստանալ,
Նույնիսկ ռիսկի տակ
Ինչ-որ ծաղրող ոստիկանի մասին
Կամ ինչ-որ սրամիտ երիտասարդ իմաստնություն
Ջարդելով նրա ատամնաշարերը
Թերեւս նրան առաջ տանելով
Մութ տեղ ու այնտեղ
Ոտքով հարվածելով նրան մահացած աճուկին
Ուղղակի զվարճանալու համար:

Երիտասարդ ծառ ՝ ծանրաբեռնված
Ամեն ինչով, բացի ձեր գեղեցիկ բնական ծաղկումներից
Եվ ցող, մութը
Մարմնի մեջ արյունը քաշում է ինձ
Եղբայրս:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s