Մեքենաշինություն

Մեքենաշինություն աշխարհում շատ կարևոր բան է։ Եթե որևէ երկրում կա զարգացած ﬔքենաշինություն, դա նշանակում է, որ
բարձր են այդ երկրի տնտեսական զարգաց ման մակարդակը և արտադրական մշակույթը:Մեքենաշինական առաջին խոշոր գործարանները ﬔր երկրում
հիﬓ ադրվել են  1940-ական թվականներին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s