Où as-tu mal? – Je suis enrhumé. Allons chez le docteur!

Le patient: Bonjour, docteur!
Բարև բժիշկ
Le docteur: Bonjour!

բարև

Le patient: J’ai un problème. Je suis enrhumé depuis quelques jours. Que puis-je faire?

իմ մոտ պռոբլեմ կա։ Ես մռսել եմ։ Ինչ կարող եմ անել։

Le docteur: As-tu mal à la gorge?

կոկոռթտ է ցավում

Le patient: Oui, j’ai très mal ici.

այո այստեղ շատ է ցավում

Le docteur: Il faut que tu prennes ces médicaments. Je vais te prescrire une ordonnance. Tu les prendras après le repas. Il faut que tu boives
aussi du thé au citron chaque jour, mais qu’il soit chaud.

Մենք պետք է վերցնել այդ թմրանյութ: Ես պետք է նախատեսել ձեզ դեղատոմս: Դուք վերցնել նրանց Ուտելուց հետո: Այն տեւում է Ձեզ խմել քանի որ կիտրոնի թեյ, ամեն օր, բայց դա ջերմ.

Le patient: Je ferai justement comme vous le dites. Merci beaucoup, docteur!
Ես կանեմ այնպես, ինչպես դուք ասում եք. Շնորհակալություն ձեզ, բժիշկ!

Le docteur: De rien. Bonne santé!

Ոչինչ. Քաջ առողջություն!

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s